පේරු

නායකයා
නියුර්කා අරවාලෝ
වෙබ් https://certifiedcoach.org/peru/
දුරකථන Whatsapp + 51 916462493
විද්යුත් තැපෑල IACperu@certifiedcoach.org
පරිච්ඡේද ලිපිනය මිරාෆ්ලෝරස්, ලීමා, පේරු
සමාජ මාධ්ය https://www.facebook.com/IACPeru/

https://www.instagram.com/iacperu/

රැස්වීම් තොරතුරු සඳහා ජනාධිපති නියුර්කා අරවාලෝ අමතන්න.

පරිච්ඡේද ක්රියාකාරීත්වය: විවෙලස්මාස්ට්‍රියාස්
කෝමෝ පාර්ට් ඩි ලා ඇජෙන්ඩා ඩි ඇක්ටිවිඩේඩ්ස් ඩි නියුස්ට්‍රා කොමියුනිඩාඩ්#IACPERU, hacemos extnsiva la invitacióna nuestra próxima activeidad presencial, realizarse este Miércoles 10 de Abril en කැසා සියම් - ලින්ස් ඩි 10: 00 - 1: 00pm

Tendremos como invitados al Equipo de නැවත ක්‍රියේට් ජාත්‍යන්තරය quienes abordarán de maneranovadora la confianza, valor transversal en el ejercicio de nuestra profesión.

As mismo, desde España tendremos la participación de ලෝලා ද මිගෙල් Psicoterapeuta y Conferencista අන්තර්ජාතික, quien desde su mirada sistémica, nos compartirá las dinámicas que se encuentran alrededor de la #confianza

වැදගත් la inscripción es gratuita, contamos con 20 cupos, por lo que se considerrará su Participación por orden de inscripción. https://forms.gle/y8pMStTM6ZXMpCWr6

Whatnet al WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/E5zyIIBxV9mF5UOIJ6q6Io

#vivelasmaestrias #iacperu #creeenti #rompeelpatron #agilecoach #vocacion # # සෙමොස්පොසිමිට්ඩැඩ් #adnemocional #educacionemocional # Responsabilidadsocial # කොකාසිඩිමැම්පැක්ටෝ #ciudadanosconscientes

Nuestro Evento del Aniversario

👥Hacemos extnsivo el agradecimiento a cada uno de nuestros miembros, quienes participaron con energía y සම්මුතිය, en este primer Re-encuentro Nacional de Coaches #iacperu 2019.

👥Mención especial a nuestros colegas de #වෙනිසියුලාව quienes se suman
para fortalecer el capítulo, Massiel Cristóbal, Comunicadora Organisacional, especialista en Sostenibilidad y Responsabilidad Social, por su aporte en el desafío #බලපෑම් සමාජ; ඒ එපිකා උපදේශකවරුනිසහ #ACPP por su aporte #inනවකයෙක් en la construcción de nuestra #උපාය.

👥Sigamos නැමති ට්රැක්ස්ඩරය සඳහා නිපදවන ලදී #ඩසාෆී, සමෝධානික සහයෝගිතාව, සන්නිවේදනය, නවෝත්පාදනය හා සන්නිවේදනය.

#vivelasmaestrias #ක්රීතේටීස් #ඉකෙරු #coachdeimpactoparatrascender
#vidaconproposito #ඇතුළත් කිරීම#පුහුණුකරු

“කොමෝ පාර්ට් ඩි ලාස් සැමරුම 16 ° Aniversario
queremos invitar a todos los profesionales del # නියුස්ට්‍රෝ ප්‍රයිමර් එකක් පුහුණු කිරීම ප්‍රති-එන්කුවෙන්ට්‍රෝ නැෂනල් ඩි කෝච්ස්, පැරා ක්වි ජුන්ටෝස් පොඩමෝස් promover el crecimiento de nuestra Comunidad, el soporte y retroalimentación del ejercicio de nuestra profesión a través de nuevos aprendizajes ”

▶ # ලියාපදිංචි වන්න
en el siguiente enlace:
👉 https://forms.gle/bJNAfEy3uBp1P2DJ6
y සහභාගීත්ව ඩි නියුස්ට්‍රෝ නිර්මාණ සිතීමේ අභියෝගය y
#vivelasmaestrias #IAC con #EPICA y la #ACPP

EsTe esperamos este සෙබාඩෝ එක්ස්එන්එම්එක්ස් ඩි මාර්සෝ
Whatnet al WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/E5zyIIBxV9mF5UOIJ6q6Io

#vivelasmaestrias #seamosposibilidad #coachingtools #iacperu #creeenti #compartesloquevivedentrodeti