අයිඒසී පුවර්ටෝ රිකෝ

නායකයා ඩ්රා මාරියා ඩි ලොස් ඇන්ජලීස් රිවේරා
කණ්ඩායම් නායකයන් Vice Chapter leader – Chary Piñeiro
Tresuarer- Jose Cancel
Secretary – Rosa Rivera
Vocal – Irma Ruffat
දුරකථන + 1 787-455-1800
විද්යුත් තැපෑල iacpuertorico@certifiedcoach.org
ෆේස්බුක් @IACPuertoRico https://www.facebook.com/IACPuertoRico/
ඉන්ස්ටග්රෑම් IACPuertoRico (ඉක්මනින්)
ට්විටර්
සමාජ මාධ්ය

පරිච්ඡේද ක්‍රියාකාරකම් නායකයා හෝ අපගේ සමාජ මාධ්‍ය සමඟ පරීක්ෂා කරන්න