අයිඒසී පුවර්ටෝ රිකෝ

නායකයා ඩ්රා මාරියා ඩි ලොස් ඇන්ජලීස් රිවේරා
කණ්ඩායම් නායකයන් උප පරිච්ඡේද නායක - චාරි පිසිරෝ
Tresuarer- ජෝස් අවලංගු කරන්න
ලේකම් - රෝසා රිවේරා
කටහ - - ඉර්මා රුෆත්
දුරකථන + 1 787-455-1800
විද්යුත් තැපෑල iacpuertorico@certifiedcoach.org
ෆේස්බුක් ACIACPuertoRico https://www.facebook.com/IACPuertoRico/
ඉන්ස්ටග්රෑම් IACPuertoRico (ඉක්මනින්)
ට්විටර්
සමාජ මාධ්ය https://www.facebook.com/IACPuertoRico/
ජාත්යන්තර පුහුණු කිරීමේ සංගමය (IAC)
Te invita a nuestra primera reunión del Capítulo de Puerto Rico.
2 de Noviembre 9: 00am 1.00pm
ලියාපදිංචි හෝයි: https://iacpuertorico.eventbrite.com/
Espacios limitados

Inscripción necesaria aquí 👉 https://forms.gle/D1o7DifbUBxXacUC7

Te has preguntado últimamente o alguna vez: para qué soy Coach o quiero ser Coach?
Este 5 * Webinar Latinoamericano de la IAC nos invita a esta reflexión con análisis desde las distintas vivencias, posibilidades, áreas de especialización; cuáles serían esas reflexiones en esta comunidad que nos permita ampliar la mirada de un mundo de más posibilidades desde lo Humano / Personal / Organisacional / Social.
Cómo se Practican y viven las 9 Maestrías del Coach, en todas las posibles මාන, construyendo ese gran para qué.
ඉන්ග්‍රේසා අල් එන්ලස් පැරා රෙජිස්ට්‍රාර් වයි කම්පාර්ටිර් ටු රෙස්පෙස්ටා: “යූ ටූ පැරා ක්විස් සර් කෝච්.?.
අන්තර්ජාතික පුහුණුකරුවන්ගේ සංගමය, éste Webinar del 15 de Octubre está disponible gratuitamente (se transitirá por Facebook live también), Si te interesa conocer más y apoyar este crecimiento del Coaching de Excelncia desde la mirada de la.
Inscripción necesaria aquí 👉 https://forms.gle/D1o7DifbUBxXacUC7

ලොස් සෙල්ලිපි සහභාගීවන්නන් රෙසිබිරින් එල් ලිබ්‍රිලෝ ඩි ලාස් මාස්ට්‍රියාස් ඩි අයිඒසී

පරිච්ඡේද ක්‍රියාකාරකම් නායකයා හෝ අපගේ සමාජ මාධ්‍ය සමඟ පරීක්ෂා කරන්න