පර්යේෂණ ස්වේච්ඡා

පුහුණු කටයුතු ගැන ඔබ ආඩම්බර වනවාද? IAC පර්යේෂණ කමිටුව කඩදාසි තෝරාගැනීමට සහ එය සාරාංශගත කිරීම සඳහා සමාලෝචනය කරන ලද පුහුණු පාඨමාලා කියවීමට ස්වේච්ඡා සේවකයෙකු සොයයි. සාරාංශය IAC VOICE හි දක්නට ලැබේ. මෙය මාසික විවේකයක් විය හැකි නමුත්, එය ත්රෛයිමාසිකව ඉදිරිපත් කිරීමක් ලෙසද - ඔබගේ කාලසටහන සඳහා ඕනෑම කාර්යයක් වනු ඇත!

වෙත ඊමේල් යවන්න kerul@me.com ඔබ මෙම අවස්ථාවට උනන්දුවක් දක්වනවා නම්.