ෂැංහයි, චීනය

ෂැංහයි, චීනය

නායකයා Samantha Chow
පරිච්ඡේදය ලිපිනය ෂැංහයි, චීනය
දුරකථන + 86 1590 090 30
විද්යුත් තැපෑල IACshanghai@certifiedcoach.org
සමාජ මාධ්ය
# කෝකිං #IACCoachingMasteries#TheMagicOfTheIACMasteries #චීනය #හොංකොං# තායිවානය

今年 3 月 11 日 හා 整 උර 月, 我们 慶祝 IAC 成立 16 年.我們 邀請 您 與 我們 一起 慶祝

並 加入 使命 , 學習 和 拓展大師 的 道路. www.certifiedcoach.org

IAC® 的籌設作業始於 2002 年的 月,由湯瑪斯·里歐納德 (Thomas J. Leonard)(

一般通常都認定他是現代教練行業之父) 所 性導 創設. 湯瑪斯 是 大師級 教練 的 翹楚 及 典範 .IAC® 正式 成立 11 年 2003 日 , 湯瑪斯 整整

雖然 他 沒有 在 這裡 看著 這 ​​協會 正式 成立IAC® ద్వార్ శిక్షణ శిక్షణ ప్రతి ప్రాండ్ రివ్యలు 托馬斯 一直 在 問 「是 什麼 區隔 出 一位 偉大 的 教練? 如何 找到 一位 偉大 的 教練? 還有 , 我 是 N 找到 找到 - 這些 - N N 2 的 N N 創造

他 的 一個 在 他 去世 前 的 最後 舉措 是 創造 了 IAC® 為了 有 一個 認證 程序, 這 遠遠 超出 了 簡單 的 學術 或 職業 資格 - 遠遠 超出 了 教練 組 的 智慧 理解 - 和 承認 有 很多 路 可以 融會貫通, 包括 其他 的 生活 和 職業 經歷的 過程. 在 IAC® 擁抱 普世 指導 思想, 原則, 熟練, 標準 和 使 一個 教練 大師級教練 的 行為 , 不論 職業 , 地域 , 或

可行 的 和 相關 教練 協會 , 像 教練 自己業, 我們 的 會員 的 期望, 我們 所 服務 的 客戶 響應 而. 你 應該 期望 無論 從 IAC 少 ®. 這個 造型, 在 2005 的 IAC® 承擔 演變 教練 的 標準, 包括 全球 視野 的 任務. 過 了 24 個 月 內, 即 發達 教練 掌握, 在 IAC 教練 支配 系列ඔන්ලයින් ලයිබ්රරි ඔන්ලයින් ලයිබ්රරි ලයිබ්රරි: ප්රකාශන සිංහලෙන් (2000-2015) ලයිබ්රරි සොයන ආකාරය සකස් කරගන්න භාවිත කිරීමේ නීති ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම ඩෙස්ක්ටොප්意識 的 普遍 原則 , 以及 教練 的 理解 不斷

N 和 實施 4 相 由 多個 國家 機型。 請 參閱 教練 名單 英華 之 友 ® 頁

一個 人 被 吸引 到 教練 的 原因 , 一切 從 “一切舊”。 有一個響亮的呼籲在世界上的積極變化, 而這個職業被設計為這種變化的動力。

# කෝකිං # IAC අජිනොල් ඇනවර්සාරි අයිඒසී# IAC දිනේෂ්

පරිච්ඡේද ක්රියාකාරීත්වය:

Contact Samantha Chow for more information

我們 是 什麼 以及 我們 做 了 什麼 可以 增強AC 的 現實。 IAC පුහුණු මාස්ටර්ස් 為 我們 提供 了 關係和 專業) 的 基礎。 我們 慶祝 對 是 “” # කෝකිං#IACCoachingMasteries #IACCoaching

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?