ෂෙන්සෙන් චීනය

ෂෙන්සෙන් චීනය

පරිච්ඡේදය ජනාධිපති Benny Cheung
දුරකථන + 86 13714777729
විද්යුත් තැපෑල IACshenzhen@certifiedcoach.org
පරිච්ඡේද ලිපිනය ෂෙන්සෙන් චීනය
සමාජ මාධ්ය
බ්ලොග් iacsz.blogspot.com
#පිළිබධ තවදුරටත් පරික්ෂණ #IACCoachingMasteries#මයික්රොසොෆ්ට් #චීනය #හොංකොං #: තායිවාන්
今年 3 月 11 日 හා 整 උර 月, 我们 慶祝 IAC 成立 16 年.我們邀請您與我們一起慶祝, 並加入使命,學習和拓展教練大師 的 道路. www.certifiedcoach.org IAC® 的 籌設 作業 始於 2002 年 的 月 , 由 湯瑪斯 · Thomas (තෝමස් ජේ. ලෙනාඩ්) (一般 通常) 所 性導 創設. 湯瑪斯 是 大師級 教練 的 翹楚 及 典範 .IAC® 正式成立於 11 年三月 2003 日,湯瑪斯過世後整整一個月。 雖然他沒有在這裡看著這協會正式成立,我們知道他會對其IAC® ద్వార్ శిక్షణ శిక్షణ ప్రతి ప్రాండ్ రివ్యలు 托馬斯 一直 在 問 「是 什麼 區隔 出 一位 偉大 的 教練? 如何 找到 一位 偉大 的 教練?還有,我如何可以知道我是一位偉大的教練?」 托馬斯的追求找到 – 教 – 這些答案帶動創造2不同的教練培訓計劃和建立 國際標準認證的教練。 他的一個在他去世前的最後舉措是創造了IAC® 為了有一個認證程序,這遠遠超出了簡單的學術或職業資格 - 遠遠 超出 了 教練 組 的 智慧 理解 - 和 承認 有 很多 路 可以 融會貫通, 包括 其他 的 生活 和 職業 經歷的 過程. 在 IAC® 擁抱 普世 指導 思想, 原則, 熟練, 標準 和 使 一個 教練 大師級教練的行為,不論職業,地域,或以前的學校教育。 可行的和相關教練協會,像教練自己,必須發展和需要和行業, 我們 的 會員 的 期望, 我們 所 服務 的 客戶 響應 而. 你 應該 期望 無論 從 IAC 少 ®. 這個 造型, 在 2005 的 IAC® 承擔 演變 教練 的 標準, 包括 全球 視野 的 任務. 過 了 24 個 月 內, 即 發達 教練 掌握, 在 IAC 教練 支配 系列ඔන්ලයින් ලයිබ්රරි ඔන්ලයින් ලයිබ්රරි ලයිබ්රරි: ප්රකාශන සිංහලෙන් (2000-2015) ලයිබ්රරි සොයන ආකාරය සකස් කරගන්න භාවිත කිරීමේ නීති ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම ඩෙස්ක්ටොප්意識的普遍原則,以及教練的理解不斷發展技能的典範。 制定和實施的4相由多個國家的教練和各種教練機型的團隊創建。 請參閱教練名單 英華之友® 頁。 一個人被吸引到教練的原因,它周圍的離開圍繞從“一切照舊 ”。 有 一個 響亮 的 呼籲 在 世界 職業. . # කෝකිං # IAC අජිනොල් ඇනවර්සාරි අයිඒසී# IAC දිනේෂ්
我們 是 什麼 以及 我們 做 了 什麼 可以 增強AC 的 現實。 IAC පුහුණු මාස්ටර්ස් 為 我們 提供 了 關係和 專業) 的 基礎。 我們 慶祝 對 是 “” # කෝකිං#IACCoachingMasteries #IACCoaching
පරිච්ඡේද ක්රියාකාරීත්වය: Please contact the president for meeting information Founder 2007: Zhang Yonghui

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?