තායිවාම් පරිච්ඡේදය

තායිවාම් පරිච්ඡේදය

නායකයා

Lin Mei Hsin

භාෂා මැන්ඩරින් චීන
දුරකථන + 886-7-2388890
විද්යුත් තැපෑල IACtaiwan@certifiedcoach.org
සමාජ මාධ්ය https://www.facebook.com/iac.taiwan/
#පිළිබධ තවදුරටත් පරික්ෂණ #IACCoachingMasteries #මයික්රොසොෆ්ට්#චීනය #හොංකොං #: තායිවාන්

我們 是 什麼 以及 我們 做 了 什麼 可以 增強AC 的 現實。 IAC පුහුණු මාස්ටර්ස් 為 我們 提供 了 關係和 專業) 的 基礎。 我們 慶祝 對 是 “” # කෝකිං#IACCoachingMasteries #IACCoaching

පරිච්ඡේද ක්රියාකාරීත්වය: Alternative phone number: +886-929676518. Second Friday 9:00-11:00pm on Skype

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?