ඔබගේ කතාව ඇලිසන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ස්තුතියි

ඇය ඉක්මනට ඔබ වෙත ආපසු එයි.